Velkommen til kreds 65
 stedet hvor det er sjovt at være :)

Kreds 65, Skanderborg
Teglgraven 5, 8660 Skanderborg
Email:
kreds65@schaeferhund.dk
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 65 – Skanderborg

Onsdag 25 januar 2017 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab
      til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.   
5.  Indkomne forslag.
6. Valg:
a. Valg af formand (På valg er Britta Platz - modtager genvalg

a.1 Da et bestyrelsesmedlem har valgt at trække sig, skal der vælges ny
næstformand for et år

b. Valg af 1. bestyrelsessuppleant
c. Valg af 2. bestyrelsessuppleant
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
f.    Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet
g.   Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet
7.    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 18 januar 2017.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlem-mer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis (kvittering for betalt kontingent til hovedklubben). Der vil ikke blive udleveret stemmesedler uden forevisning af medlemsbevis.

På bestyrelsens vegne
Britta Platz
Kredsformand
 
 

Vigtig info.

Ved aflysning af træning vil det blive meddelt på dagen senest kl. 14.00
 her på www.kreds65.dk samt på FB

--------
 

 

 
 
 

Siderne ses bedst med opløsningen 1024 x 768, og er sidst opdateret 
den 09.01 2017